ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρησή μας και η ιστοσελίδα μας  www.electroniacs,gr διαφυλάττουν τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα μεταβιβάσουν σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανέναν λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η επιχείρησή μας και η ιστοσελίδα μας www.electroniacs.gr διατηρούν αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης-χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός, οι εικόνες, τα κείμενα και τα γραφήματα του website www.electroniacs.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας και προστατεύονται από ελληνικούς και διεθνείς νόμους.

Αντιγραφή του συνόλου ή μέρους του δικτυακού τόπου απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στο Website, από websites που δεν ανήκουν, δεν ελέγχονται από την www.electroniacs.gr  ή δεν διαθέτουν άδεια, ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στο Website.

Το www.electroniacs.gr  έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους παραπάνω όρους και τις προϋποθέσεις κατά την κρίση του, σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα.


ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΗΕΔ)

Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ., έχει δημιουργηθεί η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι:
α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr)
β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr)

Η επιλογή τους πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με το κατάστημα www.electroniacs.gr  ώστε να γίνει προσπάθεια να επιλυθεί η διαφορά. Υπάρχει αναλυτική ενημέρωση στον παρακάτω σύνδεσμο του Ευρωπαϊκού Φορέα ΗΕΔ: http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.htm